جدید ترین مطالبحس قسنگیه

حس قشنگیه...

یکی نگرانت بشه...

یکی بترسه از اینکه...

یه روز از دستت بده...

سعی کنه ناراحتت نکنه...

 

حس قشنگیه...

وقتی ازش جدا میشی...

اس بده:عزیزم رسیدی؟؟؟...

قشنگه یهو بغلت کنه...

یهو تو جمع در گوشت بگه دوستت دارم...

بگه حواسم بهت هست...

 

حس قسنگیه...

ازت حمایت کنه....

وقتی حق با تو نیست....!

دوست داشتن قشنگه...